Obavijest Javna rasprava III. Izmjene i dopune PPUO Punitovci

Na temelju odredbi članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br.: 153/13, 65/17., 114/18., 39/19., 98/19.) I
Zaključka od 09.11.2020. (KLASA: 350-01/20-01/33; URBROJ: 2121/05-03-20-1); Općinska načelnica Općine Punitovci
objavljuje

JAVNU RASPRAVU

o prijedlogu III. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Punitovci

Članak 1.

Javna rasprava o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punitovci (dalje u tekstu:
Prijedlog plana) trajati će od 01. prosinca 2020. do dana 17. prosinca 2020. i to putem javnog uvida i javnog izlaganja.

Članak 2.

Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog plana biti ce stavljen na javni uvid u prostorijama Općine Punitovci,
Stjepana Radića 58, Punitovci (svaki radni dan od 07:00 do 15:00 sati), na mrežnim stranicama Općine Punitovci (na
adresi: www.punitovci.hr) i u informacijskom sustavu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne
imovine.

Članak 3.

Javno izlaganje Prijedloga plana održati će se 07. prosinca 2020. (ponedjeljak) u vijećnici Općine Punitovci; Stjepana
Radića 58, Punitovci:
 u 12:00 sati za javnopravna tijela; te u 13:30 sati za svu zainteresiranu javnost.

Članak 4.

Primjedbe, prijedlozi, mišljenja/očitovanja na Prijedlog plana mogu se podnositi zaključno s danom 23. prosinca

  1. i to na slijedeće načine:
     upisati u Knjigu primjedbi koja ce se nalaziti uz izloženi Prijedlog plana;
     dati u zapisnik za vrijeme trajanja javnog izlaganja;
     dostaviti u Jedinstveni upravni odjel, Stjepana Radića 58, Punitovci: osobno iii poštom.

Članak 5.

Primjedbe, prijedlozi , mišljenja/očitovanja koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko potpisani imenom i prezimenom
fizičke osobe, odnosno nazivom pravne osobe s adresom, iii dostavljena drugačije od načina navedenih u
prethodnom članku i poslije roka navedenog u prethodnom članku neće se uzeti u razmatranje u pripremi Izvješća o
javnoj raspravi.